Omvärlden

Den globala finanskrisen 2008–2009 gjorde det tydligt att det fanns påtagliga brister i det finansiella systemet och regelverket. Även övervakningen av systemet och krishanteringen har brustit. Det pågår nu därför en översyn av området finansiell stabilitet.

Arbetet bedrivs globalt, inom EU och på svensk nivå. Syftet är i första hand att komma fram till vad som behöver göras för att motverka en upprepning av krisen.

En viktig slutsats är att mikrotillsynen, som fokuserar på hälsotillståndet i enskilda finansiella företag, behöver kompletteras med vad som kallas makrotillsyn. Makrotillsyn handlar i grunden om att upptäcka, analysera och motverka risker i det finansiella systemet som helhet. Men exakt vad som ska ingå, liksom vilka verktyg som kan användas, diskuteras fortfarande.

En annan slutsats är att det behövs bättre regler för att hantera finansiella företag i kris. Om den finansiella stabiliteten hotas av att ett finansiellt företag får allvarliga problem, måste det vara möjligt för staten att ta kontroll över företaget och reda upp situationen under ordnade former. Sådana regler verkar också förebyggande genom att bidra till att risktagandet i finanssektorn minskar.

Många nya regler för de finansiella företagen har redan införts, och fler är på gång. De flesta av de regler som svenska banker och myndigheter måste anpassa sig till kommer från EU.

Europeiska systemet för finansiell tillsyn

I januari 2011 infördes en ny struktur för tillsyn över EU:s finansiella marknader. Där ingår Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board) och de tre tillsynsmyndigheterna (European Supervisory Authorities):

Myndigheternas uppgift är att harmonisera regler och samordna tillsynen inom EU. De lämnar dessutom förslag till tekniska standarder som EU-kommissionen sedan antar som förordningar eller beslut.

Läs mer

 

Det finansiella systemet

Det finansiella systemet har tre huvuduppgifter: omvandla sparande till finansiering, hantera risker och förmedla betalningar. Dessa funktioner är centrala för att samhällsekonomin ska fungera och växa. 

Läs mer om systemet och finansiell stabilitet.

FSPOS

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn. FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera.

Läs mer på fspos.se  

Omvärlden

Det svenska finansiella systemet påverkas av vad som sker globalt. Läs mer om hur. Världskarta, Illustration