Det finansiella systemet

Det finansiella systemet har tre huvuduppgifter: omvandla sparande till finansiering, hantera risker och förmedla betalningar. Dessa grundläggande funktioner är centrala för att samhällsekonomin ska fungera och växa.
  • Omvandling av sparande till finansiering innebär att det finansiella systemet tar hand om sparandet i hushåll och företag och medverkar till att finansiera konsumtion och investeringar i till exempel bostäder och produktionskapital.
  • Hantering av risker innebär att det finansiella systemet hjälper hushåll och företag att minska och omfördela risker. Företag och banker som finansierar sig på internationella värdepappersmarknader kan till exempel försäkra sig mot ränte- och valutarisk.
  • Förmedling av betalningar innebär att det finansiella systemet hjälper hushåll och företag att effektivt och säkert betala för varor och tjänster.

Systemet innefattar banker, försäkringsbolag och andra finansiella aktörer, men också finansiella marknader och den infrastruktur som krävs för att göra betalningar och utbyta värdepapper. Som en bas för systemet finns det finansiella regelverket. Det styr bland annat vilka aktörer som har möjlighet att erbjuda finansiella tjänster och hur de organiseras.

Systemet är känsligt för störningar

Ett problem som uppstår i en del av det finansiella systemet kan snabbt spridas till andra delar och hota stabiliteten. Det beror bland annat på att aktörerna lånar av eller handlar med varandra och finansierar sig på samma marknader. Bankerna har dessutom egna inneboende sårbarheter, till exempel obalans mellan långfristiga tillgångar och kortfristiga skulder.

För att förebygga finansiella kriser finns det särskilda regler för företag som bedriver finansiell verksamhet. Syftet med reglerna är bland annat att säkerställa att företagen har tillräckligt med kapital för att minska risken för konkurs och förmågan att hantera övriga risker i sin verksamhet.

Det kan också uppstå förlopp på den finansiella marknaden – särskilt på kreditmarknaden – som kan orsaka problem för samhällsekonomin utan att banker eller andra finansiella aktörer behöver drabbas av stora förluster. Ett aktuellt exempel är hushållens ökade skuldsättning. Den kan skapa problem för både de enskilda låntagarna och för samhällsekonomin i stort utan att bankerna behöver drabbas av stora kreditförluster.

Att värna den finansiella stabiliteten

Finansiell stabilitet handlar i stora drag om att det finansiella systemet kan fullgöra sina grundläggande funktioner. Det innebär att störningar inte ska leda till att någon funktion allvarligt försämras med stora samhällsekonomiska kostnader som följd. Ett exempel på en sådan försämring är om tillgången till krediter begränsas på grund av att bankerna inte har möjlighet att finansiera sig.

Myndigheternas arbete för att värna den finansiella stabiliteten innefattar såväl förebyggande åtgärder för att stärka det finansiella systemets motståndskraft som beredskap för och hantering av finansiella kriser.

Läs mer

Det finansiella systemet

Det finansiella systemet har tre huvuduppgifter: omvandla sparande till finansiering, hantera risker och förmedla betalningar. Dessa funktioner är centrala för att samhällsekonomin ska fungera och växa. 

Läs mer om systemet och finansiell stabilitet.

FSPOS

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn. FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera.

Läs mer på fspos.se  

Omvärlden

Det svenska finansiella systemet påverkas av vad som sker globalt. Läs mer om hur. Världskarta, Illustration